Dodacie podmienky


 Sídlo spoločnosti Tomášikova 12571/50, Bratislava – Nové Mesto 831 04, ICO: 46659099, DIC: 2020068083

 Dohľad: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 

 

 OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Complex Construct Austria s.r.o.

 

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 

1.    Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru prezentovaný na internetovej stránke www.lantana.sk.

2.    Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a bližšie špecifikovať práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a práva a povinnosti kupujúceho (spotrebiteľa) na strane druhej.

3.    Predávajúcim, ktorý svoj tovar zverejňuje na internetovej stránke www.lantana.sk je obchodná spoločnosť Complex Construct Austria s.r.o., so sídlom Tomášikova 12571/50, Bratislava – Nové Mesto 831 04, IČO: 46659099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 81406/B, DIČ: 2020068083, nad ktorou vykonáva dozor Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

4.    Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar ponúkaný na internetovej stránke pre priamu osobnú potrebu, alebo právnická osoba pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba. Do momentu uzatvorenia zmluvy sa kupujúci označuje ako záujemca.

5.    Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 

II.

Postup uzatvárania kúpnej zmluvy

 

1.    Predávajúci na svojej internetovej stránke ponúka tovar, ktorého prezentáciu môže záujemca požiadať

e-mailom prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.

2.    O prezentáciu vybraného tovaru záujemca požiada tak,  e-mailom prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho uvedie druh a množstvo ponúkaného tovaru, o ktorý má záujem, a zároveň uvedie svoje meno a priezvisko (u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno) a miesto, kde mu má byť tovar odprezentovaný.

3.    Predávajúci do desať dní potvrdí prijatie požiadavky o prezentáciu záujemcovi a oboznámi ho s dátumom prezentácie požadovaného tovaru. V prípade, ak dátum prezentácie záujemcovi nevyhovuje, tento si môže záujemca s predávajúcim dohodnúť na iný termín.

4.    Po vykonaní prezentácie a prehliadnutí tovaru má záujemca možnosť si tento tovar zakúpiť alebo ho odmietnuť.

5.    V prípade, ak záujemca prezentovaný tovar odmietne, kúpna zmluva nevzniká a záujemca nemá povinnosť uhrádzať predávajúcemu žiadne náklady, ktoré mu v súvislosti s vykonaním prezentácie tovaru vznikli.

6.    V prípade, ak má záujemca o prezentovaný tovar záujem, na mieste uhradí v hotovosti predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. IV. týchto obchodných podmienok.

7.    Predávajúci potvrdí prevzatie kúpnej ceny vystavením príjmového pokladničného dokladu a kupujúcemu tovar odovzdá spolu s návodom na použitie.

8.    Odovzdaním tovaru zo strany predávajúceho a prijatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny zo strany kupujúceho vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 

III.

Dodacie podmienky

 

 

1.    Maximálna doba dodania tovaru je do 30 dní odo dňa prijatia požiadavky o prezentáciu tovaru podľa čl. II, ods. 2 a 3 týchto obchodných podmienok.

2.    Predávajúci dodáva kupujúcemu tovar v zmysle jeho požiadavky podľa čl. II ods. 2 týchto obchodných podmienok.

 

 

IV.

Cenové a platobné podmienky

 

1.    Kompletný cenník ponúkaného tovaru je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho v klientskej zóne (PRIHLASOVACIE MENO: rastliny, HESLO: lantana).

2.    Cenník rastlín je od marca do novembra aktualizovaný týždenne.

3.    Kupujúci uhrádza kúpnu cenu predávajúcemu na mieste pri prevzatí tovaru v hotovosti.

4.    V prípade, ak je cena požiadavky nižšia ako 300,- Eur, ku kúpnej cene sa zarátavajú aj náklady predávajúceho, ktoré mu vznikli v súvislosti s dovozom tovaru. Tie sa vypočítavajú podľa množstva kilometrov a aktuálnej ceny pohonných hmôt.

 

V.

Reklamácia tovaru

 

1.    Kupujúci je povinný si tovar pri preberaní od predávajúceho skontrolovať. Prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny kupujúci potvrdzuje prebratie tovaru v nepoškodenom stave.

2.    Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené mrazom alebo nesprávnou starostlivosťou o tovar – rastliny. Tovar bude v takom prípade preskúmaný odborníkom, ktorý určí, či je reklamácia oprávnená.

3.    Kupujúci môže reklamáciu tovaru uplatniť u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, pričom obe strany sa dohodnú, kde a ako sa reklamácia vykoná, najmä či predávajúci osobne navštívi kupujúceho a reklamovaný tovar prezrie, alebo či kupujúci zašle reklamovaný tovar kupujúcemu. Toto závisí od druhu tovaru – rastliny.

4.    Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

5.    Predávajúci v lehote uvedenej v čl. V. ods. 4 týchto obchodných podmienok informuje kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, prostredníctvom SMS alebo e-mailom.

6.    Pri oprávnenej reklamácii predávajúci reklamovaný tovar kupujúcemu vymení „kus za kus“, vymení reklamovaný tovar za iný, ktorý si kupujúci vyberie (do hodnoty reklamovaného tovaru) a tento mu zašle na vlastné náklady, alebo kupujúcemu vráti zaplatenú kúpnu cenu.

7.    Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie.  

 

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

1.    Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.    Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku.

3.    Predávajúci je povinný prevziať tovar od kupujúceho späť a najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho od zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

4.    Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúcu len vtedy, ak tovar nebol vadný a zodpovedal jeho požiadavkám.

 

 

VII.

Ochrana osobných údajov

 

1.    Zákazník (záujemca a kupujúci) odoslaním svojich údajov prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení neskorších predpisov.

2.    Predávajúci týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát poskytovať tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka (záujemcu a kupujúceho) kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1.    Právne vzťahy a podmienky, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto obchodných podmienkach, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.    Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

3.    Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 

 

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 7.9.2014